Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Wiele czynników wpływa na oszacowanie wartości całkowitego roszczenia, czyli odszkodowania. Pod uwagę należy wziąć poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne przygotowanie materiałów dowodowych. W dalszej kolejności uwzględnia się również analizę raportów, które przeprowadzili rzeczoznawcy oraz dokładną analizę raportów medycznych, których dokonali lekarze specjaliści, uwzględniając obrażenia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej. Kolejne czynniki mające wpływ na ostateczną kwotę to kalkulacja powstałych strat finansowych w przeszłości oraz strat finansowych przyszłych. Działanie to ma na celu zabezpieczenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Kwota pieniężna jaką wypłaca ubezpieczyciel to właśnie odszkodowanie. Wpływają na niego trzy czynniki określane przez prawo cywilne:

  • Zadośćuczynienie, które wypłacane jest za powstałe obrażenia. Ma ono rekompensować ból fizyczny i psychiczny, z jakim zmaga się osoba poszkodowana. Aby ustalić wysokość zadośćuczynienia, należy pod rozwagę wziąć doznane obrażenia, ich stopień oraz intensywność.
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – stanowią rzeczywiste konsekwencje finansowe. Wynikają one wprost z zaistniałych szkód. Wysokość w tym wypadku to kilka tysięcy do kilku milionów funtów. Katalog odszkodowań obejmuje między innymi uszkodzony pojazd, utracone zarobki, dodatek dla osób bliskich za pomoc i opiekę oraz zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach, jak i koszty pogrzebu.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – to korzyści lub pożytki, które utracone zostały w czasie przyszłym. Katalog odszkodowań w tym wypadku obejmuje rentę za utracone dochody, koszty leczenia i rehabilitacji w placówkach prywatnych krajowych i zagranicznych w przyszłości oraz zwiększone potrzeby życiowe. Do oszacowania wysokości renty stosuje się kalkulacji kapitulacyjne. Przewidują one straty do osiągnięcia wieku emerytalnego i dalej. Na rentę mogą liczyć osoby poszkodowane, do osiągnięcia pełnoletniości, a wypłacane są one raz w miesiącu. Renta uwzględnia tylko ściśle określone przypadki, w tym ciężkie obrażenia nie pozwalające oszacować strat przyszłych. Wysokość tego składnika to kwoty od kilku do kilkunastu milionów funtów, przy czym górna granica może być uzależniona od obowiązujących w danym czasie przepisów.

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. Przedstawione szacunkowe kwoty zadośćuczynienia pod uwagę biorą stopień doznanych obrażeń i to, jak wpłynęły one na życie osoby poszkodowanej i jej rodziny.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Do kalkulacji renty konieczne jest zastosowanie kilku czynników, w tym przede wszystkim rozległości obrażeń oraz ich wpływu na życie osoby poszkodowanej, jak i jej bliskich.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Odszkodowanie przysługuje osobom, które nie doznały na tyle poważnych obrażeń, by bezpośrednio wynikała z nich jakakolwiek niepełnosprawność zgodnie z obowiązującymi przepisami o niepełnosprawności, jednakże bezpośrednio wpływają na możliwość swobodnego wykonywania pracy w przyszłym czasie. Tego typu renty są wypłacane w formie kapitalizacji. Obejmują kwoty, które osoba poszkodowana zarobiłaby w przyszłości w okresie od trzech miesięcy do trzech lat. Najpierw jednak przeprowadza się badania względem zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta obejmuje wypłaty dla osób, które doznając poważnych obrażeń borykają się z niepełnosprawnością jakiegokolwiek stopnia, która bezpośrednio wpływa na ich możliwość samodzielnego funkcjonowania, jak i wykonywania pracy. Każdy poszkodowany ma prawo zyskać rentę, która wypłacana będzie do końca życia, biorąc pod uwagę straty przyszłe. Uwzględniono ponadto aspekt śmierci osoby ubezpieczonej. Jeśli dochodzi do wypadku śmiertelnego, analizowana jest dokładnie sytuacja jego rodziny i w razie konieczności bliscy mogą liczyć na rentę. Kalkulacji dokonuje się wedle specjalnych wzorów matematycznych, które zawarte są w tabelach dostarczanych przez Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • dochody utracone w przyszłości z uwzględnieniem zachowanych zdolności do pracy
  • wykształcenie i inne umiejętności, które zostały nabyte
  • utratę prawa do emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowe
  • ekwiwalent za przyszłą pomoc osób bliskich obejmującą prace domowe
  • koszty leczenia, rehabilitacji i zabiegów w sektorze prywatnym
  • zwiększone potrzeby życiowe, między innymi przystosowanie mieszkania lub środków transportu
  • innego rodzaju straty finansowe.